تبلیغات
زیستن - پارسی ها و هخامنشیان
http://up.daniyalonline.com/images/92u4osd41xdihhsbdes5.jpg

به قدرت رسیدن پارسی ها ، یکی از وقایع مهم تاریخ قدیم است . اینان دولتی تاسیس کردند که دنیای قدیم را به استثنای دو ثلث یونان، تحت سلطه خود در آوردند . وقتی هم منقرض شدند از صحنه تاریخ خارج نشدند ، بلکه در طول 25 قرن متوالی بلندی ها و پستی ها را پیمودند .

پارسی ها مردمانی آریایی نژاد بودند که مشخص نیست از چه زمانی به فلات ایران آمدند . برای نخستین بار در سالنامه آشوری سلمانسر سوم در سال 834 ق.م ، نام کشور پارسوآ در جنوب و جنوب غربی دریاچه ارومیه برده شده است . برخی از محققان مانند راولین سن ، اعتقاد دارند که مردم پارسوآ همان پارسی ها بوده اند ، البته کاملا محقق نیست که این نظریه درست باشد . تصور می شود اقوام پارسی پیش از آن که از میان دره های جبال زاگرس به طرف جنوب و جنوب شرقی ایران بروند ، در این ناحیه توقف کوتاهی کرده اند و در حدود 700 سال ق.م ، در ناحیه پارسوماش ، روی دامنه های کوه های بختیاری در جنوب شرقی شوش در ناحیه ای که جزو کشور ایلام بود ، مستقر شدند . از کتیبه های آشوری چنین استنباط می شود که در زمان » شلم نصر « (713_731 ق.م) تا زمان سلطنت »آسار هادون« (622 ق.م) پادشاهان یا امرای پارسوا ، تابع آشور بوده اند . پس از آن در زمان فرورتیش(633_655 ق.م) پادشاه ماد به پارس استیلا یافت و این دولت را تابع دولت ماد نمود .

هرودوت می گوید: پارسی ها به شش طایفه شهری و ده نشین و چهار طایفه چادر نشین تقسیم شده اند. شش طایفه اول عبارتند از : پاسارگادیان ، مرفیان ، ماسپیان ، پانتالیان ، دژوسیان و گرمانیان)

چهار طایفه دوم عبارتند از : داییها ، مردها ، دروپیک ها و ساگاریتها). از طوایف مذکور سه طایفه اول بر طوایف دیگر برتری داشته اند و دیگران تابع آنها بوده اند .
طبق نوشته های هرودوت : هخامنشیان از طایفه پاسارگادیان بوده اند که در پارس اقامت داشته اند و سر سلسله آنها ، هخامنش بوده است پس از انقراض دولت آشور به دست آشور بانیپال ، چون مملکت ایلام ناتوان شده بود ، پارسی ها از اختلافات آشوری ها و مادی ها استفاده کرده و انزان یا انشان را تصرف کردند .


در اینجا این سوال پیش می آید که در زمان کدام یک از نیاکان کوروش بزرگ این واقعه روی داده است ، باتوجه به بیانیه های کوروش در بابل ، می بینیم که نسبت خود را به » چیش پش « دوم می رساند و او را شاه انزان می خواند . به احتمال زیاد این واقعه تاریخی در زمان چیش پش دوم روی داده است . تصور می شود که انزان همان مسجد سلیمان کنونی است . پس از مرگ چیش پش ، کشورش میان دو پسرش » آریارمنه « پادشاه کشور پارس و کوروش ، که بعداً عنوان پادشاه بزرگ » پارسوماش « به او داده شد ، تقسیم گردید . چون در آن زمان کشور ماد در اوج ترقی بود و کیاکسار در آن حکومت می کرد ، کشور کوچک جدید التاسیس ، ناچار فرمانبردار فاتح نینوا بودند . کمبوجیه فرزند کوروش اول ، دو کشور نامبرده را تحت حکومت واحدی در آورد و پایتخت خود را از » انزان به پاسارگاد « منتقل نمود .

موافق نوشته های هرودوت : لوحه نبونید پادشاه بابل ، بیانیه کوروش بزرگ (استوانه کوروش)، کتیبه بیستون داریوش اول ، و کتیبه های اردشیر دوم و اردشیر سوم هخامنشی ، ترتیب شاهان این سلسله تا داریوش اول چنین بوده است


لازم به ذکر است درستی این جدول از هخامنش تا کوروش بزرگ مورد تردید است.

  هخامنش
 
 چیش پش اول 
 
 کمبوجیه اول
 
 کوروش اول
 
 چیش پش دوم
 
آریار منا
 کوروش دوم 
ارشام
 کمبوجیه دوم
ویشتاسب 
 کوروش سوم.کبیر
داریوش اول
 کمبوجیه سوم
تاریخ : چهارشنبه 11 مرداد 1391 | ساعت 19 و 26 دقیقه و 28 ثانیه | نویسنده : payam . s | نظرات

  • paper | تازیانه | خسوف